Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wyciąg z polityki ochrony
danych osobowych

 

Vastbouw Polska Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 125, 70-490 Szczecin, tel. 91 8 130 130, e-mail: info@vastbouw.pl jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności w branży deweloperskiej w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowy osiedli domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą; podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania zawartych umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z organizacją działalności i realizacją zadań Administratora, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, promocji firmy, współpracy z podwykonawcami we wszystkich branżach budowlanych.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może jednak powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane, np.: brak możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych klienta lub odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu.

Dane, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, natomiast ze względu na międzynarodowy charakter działalności w ramach holdingu budowlanego Vastbouw International Holding B.V. z siedzibą w Rijssen w Holandii, który działa na terenie Holandii, Niemiec, Polski, Czech oraz na Węgrzech, jeżeli wymaga tego działalność firmy dane mogą być przekazywane do państw trzecich za zgodą i po uprzednim poinformowaniu osoby, której dane dotyczą o stopniu ochrony danych osobowych w danym państwie oraz ewentualnym ryzyku związanym z brakiem odpowiednich zabezpieczeń i ochrony prawnej w tym państwie; ewentualnie, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy między firmą a daną osobą lub do wprowadzenia w życie przed-umownych środków podejmowanych na żądanie tej osoby.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych osób fizycznych są partnerzy wspierający działalność Administratora oraz inne podmioty ściśle współpracujące z Administratorem i z podwykonawcami w branżach budowlanych, w tym m.in. projektanci, geodeci, geolodzy. Co do zasady również dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

W obiektach siedziby i biur oraz na obszarze inwestycji Administrator stosuje w oznakowanych budynkach, pomieszczeniach i terenie monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę i jej pracowników na szkodę, ochrony mienia oraz kontroli inwestycji. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl

Dla Vastbouw Polska Sp. z o.o. – DanaOsobowa.pl

 

Polityka prywatności

Czym są pliki cookie?

Przez pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.