Świąteczny konkurs Vastbouw

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest Vastbouw Polska Sp. z o.o., posiadający stronę internetową vastbouw.pl oraz profil w ramach Facebook www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 125, 70-490 Szczecin, NIP 9551916024 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo (zwanej dalej “Fanpage”). Zgodnie z Sekcja 3.3 Regulaminu strony korzystanie przez Użytkownika dozwolone jest na zasadach określonych w dostępnym na stronie www.facebook.com Regulaminie, w tym Standardach społeczności Facebook.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2020, poz. 2094 z późn. zm.).
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu, wyborem zwycięzców oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje komisja konkursowa składająca się z pracowników Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b. przesłane zdjęcie konkursowe jest autorstwa zgłaszającego i ma do niego prawa autorskie;
c. przez fakt uczestnictwa w konkursie – przesłania zdjęcia konkursowego – akceptuje w całości niniejszy regulamin i nie wnosi do niego zastrzeżeń
d. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
e. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
f. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
g. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
h. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby im najbliższe, w tym członkowie najbliższej rodziny lub osoby związane relacjami mogącymi wpływać negatywnie na obraz niezależności Organizatora lub samodzielności rozstrzygnięć członków komisji konkursowej. Poprzez współpracowników Organizatora rozumie się również osoby pozostające w stałej współpracy z Organizatorem Konkursu (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia).
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w przypadku naruszenia powyższych warunków Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym etapie Konkursu oraz po jego rozstrzygnięciu.
5. Zgłoszony w ramach Konkursu utwór:
a) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
b) nie może zawierać wizerunku osób trzecich innych niż Uczestnik Konkursu, ani nie może przedstawiać innych elementów, co do których Uczestnik nie posiada praw autorskich, w tym w szczególności praw znaków towarowych, oznaczeń słowno – graficznych podmiotów trzecich,
6. Każdy Uczestnik Konkursu publikując utwór w ramach Konkursu, udziela Organizatorowi Konkursu, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z utworu w związku oraz na potrzeby Konkursu, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych i dostępnych na dzień rozstrzygnięcia konkursu technik na wszelkich znanych nośnikach, w tym dowolne kadrowanie
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) najem dzierżawa, użyczenie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora.
Z chwilą wydania Nagród Organizator, w zamian za Nagrodę, nabywa własność egzemplarzy nagrodzonych odpowiedzi będących wykonaniem Zadania konkursowego oraz majątkowe prawa autorskie do tych odpowiedzi bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w pkt. powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie – na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 6 powyżej – zależnych praw autorskich, w tym do opracowań odpowiedzi przesłanego w utworu w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, , zezwala na dowolne modyfikowanie nagrodzonego utworu, także jeśli nie stanowi stworzenia opracowania, a także przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich osobom trzecim.

§ 3. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody główne oraz 1 nagrodę dodatkową.
2. Nagrodami w Konkursie dla uczestników konkursu są:
1. miejsce – nagroda główna – ozdobny wieniec świąteczny, 1 torba firmowa Vastbouw, 1 długopis firmowy oraz 1 brelok firmowy
2. miejsce – nagroda główna – ozdobny wieniec świąteczny, 1 torba firmowa Vastbouw, 1 długopis firmowy oraz 1 brelok firmowy
3. miejsce – nagroda dodatkowa – 1 torba firmowa Vastbouw, 1 długopis firmowy oraz 1 brelok firmowy

– zwycięzcy konkursu zobowiązują się do odebrania nagrody w biurze spółki Vastbouw Polska Sp. z o.o. znajdującej się przy al. Wojska Polskiego 125, 70-490 Szczecin,
– zwycięzcy konkursu zezwalają na udostępnienie swojego wizerunku w formie zdjęcia na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową wśród Uczestników, którzy zgłosili najciekawsze utwory pod względem oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo.
2. Konkurs trwa od 26-11-2021 do 10-12-2021. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13-12-2021, natomiast wydanie nagród nastąpi do dnia 23-12-2021 roku.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie najciekawszego utworu – zdjęcia swojej choinki w okresie trwania konkursu. Zdjęcie musi zostać zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo
7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Klauzula informacyjna RODO organizatora dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Kontakt z IOD Organizatora jest możliwy mailowo pod adresem poczty elektronicznej biuro@DanaOsobowa.pl.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego zgłoszenie jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7(siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres Organizatora: info@vastbouw.pl, z dopiskiem
“Konkurs na Facebooku z dnia 26.11.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r. i obowiązuje do 10.12.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 921 i inne przepisy prawa.
3. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/VastBouwPolskaSpzoo
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://www.vastbouw.pl/swiateczny-konkurs-vastbouw /.